پریسا لطفی

رشته :

  • یوگا

مدارک :

  • گواهینامه کارگاه تخصصی مرور بر آساناها
  • کارگاه تخصصی تمرینات یوگا ویژه سه دوره خاص بانوان(بلوغ،بارداری،یائسگی)
  • کارگاه تخصصی تمرینات یوگا ویژه کودکان
  • ۴ – کارگاه تخصصی تمرینات یوگا ویژه سالمندان
  • کارگاه تخصصی پرانایاما(تنفس یوگی)
  • شناخت آناتومی بدن در تمرینات یوگا
  • مدیتیشن