مهسان مهریان

رشته :

کار با دستگاه

مدارک :

  • دارای مدرک مربیگری درجه ۳ از فدراسیون بدنسازی
  • کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی