عطیه طاوسی

رشته :

اسپینینگ

مدارک :

  • مدرک درجه ۳ اسپینینگ
  • مدرک درجه ۳ ایروبیک