شیوا منوچهری

رشته :

  • کار با دستگاه
  • کیک بوکس
  • موی تای

مدارک :

  • مربیگری کیک بوکس
  • مربیگری کار با دستگاه
  • مربیگری موی تای