شیرین جعفری

رشته :

  • کراس فیت
  • CX
  • TRX
  • کار با دستگاه

مدارک :

  • کار با دستگاه
  • TRX
  • مدرک بین امللی CX
  • کراس فیت
  • فیتنس