شرمین دیوانیان

رشته :

باله

مدارک :

  •   مدرک مربی گری مهد کودک
  • مدرک باله از مجموعه اسپین و آلترناتیو