سارا اسدیان

رشته :

  • اپراتور دستگاه LPG
  • اپراتور دستگاه CAVITATION

مدارک :

  • مدرک کار بادستگاهای لاغری Lpg زیر نظر پزشک متخصص از شرکت LPG فرانسه
  • مدرک کار بادستگاه شبیه ساز ورزشی Hober Motion Lab زیر نظر متخصص از شرکت Lpg فرانسه
  • مدرک کار بادستگاه لاغری کویتیشن ) ( cavitationبا مکانیسم امواج فراصوت
  • مدرک کار بادستگاه زیبایی RFبا مکانیسم امواج رادیویی
  • مدرک کار با دستگاه لاغری شاکویو Shock wave با مکانیسم امواج صوت با انرژی بالا
  • مدرک مربیگری کار با دستگاه