بهناز پرستاری

رشته :

  • اسپینینگ
  • TFC
  • Free style

مدارک :

  • مربیگری اسپینینگ
  • مربیگری ایروبیک
  • مربیگری کار با دستگاه
  • مربیگری CX