بهاره الهی پویا

رشته :

کار با دستگاه

مدارک :

  • ارشد فیزیولوژی ورزش
  • مربیگری کار با دستگاه
  • مربیگری تی ار ایکس
  • مربیگری درجه ۲ دو و میدانی
  • داوری درجه ۱ دو و میدانی