الناز رستمى

رشته :

کار با دستگاه

مدارک :

  • امادگى جسمانى
  • مدرك مربى بدنسازى از فدراسيون پرورش اندام گريدC
  • مدرك نجات غريق درجه٣