جدول زمان بندی

جدول زمان بندی کلاس های ورزشی ناوا

 ناوا مکانی برای یک اتفاق خوب

نام مربیورزشساعت تشکیلروزهای تشکیلتعداد جلساتقیمتخریدhf:tax:trainerhf:tax:sporthf:att:pa_saat-tashkilhf:att:pa_rooz-tashkilhf:att:pa_tedad-jalasathf:att:pa_onlinehf:att:pa_online-trainerhf:att:pa_package
صبا رجبیباله (Ballet)13:00یکشنبه و پنجشنبه85,000,000ریال
%d8%b5%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%ac%d8%a8%db%8cballetsaat-13%db%8c%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d9%88-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87hasht-jalaseh
صبا رجبیباله (Ballet)13:00پنجشنبه42,500,000ریال
%d8%b5%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%ac%d8%a8%db%8cballetsaat-13%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%874-jalaseh
ایلناز پدرامبادی پامپ (Body Pump)11:00زوج85,800,000ریال
%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85body-pumpsaat-11evenhasht-jalaseh
ایلناز پدرامبادی پامپ (Body Pump)11:00زوج126,500,000ریال
%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85body-pumpsaat-11even12-jalaseh
زهره عبدلیکراس فیت (Cross Fit)12:00زوج85,800,000ریال
%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d9%84%db%8ccross-fitsaat-12evenhasht-jalaseh
زهره عبدلیکراس فیت (Cross Fit)12:00زوج126,500,000ریال
%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d9%84%db%8ccross-fitsaat-12even12-jalaseh
مونا علیخانیفانکشنال (Functional)16:00زوج85,800,000ریال
%d9%85%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8cfunctionalsaat-16evenhasht-jalaseh
مونا علیخانیفانکشنال (Functional)16:00زوج126,500,000ریال
%d9%85%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8cfunctionalsaat-16even12-jalaseh
ندا سلطانیپیلاتس (Pilates)17:00یک شنبه و سه شنبه84,200,000ریال
%d9%86%d8%af%d8%a7-%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86%db%8cpilatessaat-17yek-v-seshanbehhasht-jalaseh
مرضیه جهانگیریاسپینینگ (Spinning)17:00زوج125,800,000ریال
%d9%85%d8%b1%d8%b6%db%8c%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b1%db%8cspinningsaat-17even12-jalaseh
مرضیه جهانگیریاسپینینگ (Spinning)17:00زوج85,000,000ریال
%d9%85%d8%b1%d8%b6%db%8c%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b1%db%8cspinningsaat-17evenhasht-jalaseh
مرضیه جهانگیریاسپینینگ (Spinning)19:00زوج85,000,000ریال
%d9%85%d8%b1%d8%b6%db%8c%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b1%db%8cspinningsaat-19evenhasht-jalaseh
مرضیه جهانگیریاسپینینگ (Spinning)19:00زوج125,800,000ریال
%d9%85%d8%b1%d8%b6%db%8c%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b1%db%8cspinningsaat-19even12-jalaseh
مرضیه جهانگیریاسپینینگ (Spinning)11:00فرد85,000,000ریال
%d9%85%d8%b1%d8%b6%db%8c%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b1%db%8cspinningsaat-11oddhasht-jalaseh
مرضیه جهانگیریاسپینینگ (Spinning)11:00فرد125,800,000ریال
%d9%85%d8%b1%d8%b6%db%8c%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b1%db%8cspinningsaat-11odd12-jalaseh
عاطفه باقریTOA-Functional (توا فانکشنال)15:00فرد126,500,000ریال
%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%81%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1%db%8ctoafunctionalsaat-15odd12-jalaseh
عاطفه باقریTOA-Functional (توا فانکشنال)15:00فرد85,800,000ریال
%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%81%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1%db%8ctoafunctionalsaat-15oddhasht-jalaseh
عاطفه باقریTOA-Functional (توا فانکشنال)16:00فرد124,800,000ریال
%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%81%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1%db%8ctoafunctionalsaat-16odd12-jalaseh
عاطفه باقریTOA-Functional (توا فانکشنال)16:00فرد84,200,000ریال
%d8%b9%d8%a7%d8%b7%d9%81%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1%db%8ctoafunctionalsaat-16oddhasht-jalaseh
زهره عبدلیفانکشنال تی آر ایکس (FT-TRX)18:00زوج85,800,000ریال
%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d9%84%db%8ctrx-functionalsaat-18evenhasht-jalaseh
زهره عبدلیفانکشنال تی آر ایکس (FT-TRX)18:00زوج126,500,000ریال
%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d9%84%db%8ctrx-functionalsaat-18even12-jalaseh
شیرین جعفریتی آر ایکس (TRX)14:00یک شنبه و سه شنبه85,800,000ریال
%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1%db%8ctrxsaat-14yek-v-seshanbehhasht-jalaseh
سارا اسدیان, نازنین طاهرخانیکویتیسن (Cavitation)باهماهنگیتمام روز های هفته48,000,000ریال
%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86 %d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8ccavitationba-hamahangieveryday4-jalaseh
بهار امینی, بهناز مسلمایکس بادی (X-Body)باهماهنگیتمام روز های هفته46,800,000ریال
%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c %d8%a8%d9%87%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85x-bodyba-hamahangieveryday4-jalaseh
بهار امینی, بهناز مسلمایکس بادی (X-Body)باهماهنگیتمام روز های هفته812,500,000ریال
%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c %d8%a8%d9%87%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85x-bodyba-hamahangieverydayhasht-jalaseh
بهار امینی, بهناز مسلمایکس بادی (X-Body)باهماهنگیتمام روز های هفته1216,800,000ریال
%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c %d8%a8%d9%87%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85x-bodyba-hamahangieveryday12-jalaseh
مربیان خصوصیفیتنس (Fitness)7:30تمام روز های هفته1216,500,000ریال 12,500,000ریال
%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8cbody-building730everyday12-jalaseh
مربیان خصوصیفیتنس (Fitness)6:30-22:30تمام روز های هفته47,000,000ریال
%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8cbody-building630-2230everyday4-jalaseh
مربیان خصوصیفیتنس (Fitness)6:30-22:30تمام روز های هفته812,500,000ریال
%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8cbody-building630-2230everydayhasht-jalaseh
مربیان خصوصیفیتنس (Fitness)6:30-22:30تمام روز های هفته1216,800,000ریال
%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8cbody-building630-2230everyday12-jalaseh
مربیان خصوصیفیتنس (Fitness)6:30-22:30تمام روز های هفته1620,000,000ریال
%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8cbody-building630-2230everyday16-jalaseh
نسیم میسمی،آرمینا اردلانیشنای مادر و کودک (Swim)باهماهنگیتمام روز های هفته1016,000,000ریال
%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%85-%d9%85%db%8c%d8%b3%d9%85%db%8c%d8%8c%d8%a2%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8cswimba-hamahangieveryday10motherchild
نسیم میسمی،آرمینا اردلانیشنای مادر و کودک (Swim)باهماهنگیتمام روز های هفته1019,000,000ریال
%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%85-%d9%85%db%8c%d8%b3%d9%85%db%8c%d8%8c%d8%a2%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8cswimba-hamahangieveryday10introductory
نسیم میسمی،آرمینا اردلانیشنای مادر و کودک (Swim)باهماهنگیتمام روز های هفته1018,000,000ریال
%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%85-%d9%85%db%8c%d8%b3%d9%85%db%8c%d8%8c%d8%a2%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%84%d8%a7%d9%86%db%8cswimba-hamahangieveryday10advanced
مربیان عمومیفیتنس (Fitness)7:30تمام روز های هفته126,500,000ریال 5,800,000ریال
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8cbody-building730everyday12-jalaseh
مربیان عمومیفیتنس (Fitness)6:30-22:30تمام روز های هفته85,800,000ریال
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8cbody-building630-2230everydayhasht-jalaseh
مربیان عمومیفیتنس (Fitness)6:30-22:30تمام روز های هفته126,500,000ریال
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8cbody-building630-2230everyday12-jalaseh
مربیان عمومیفیتنس (Fitness)6:30-22:30تمام روز های هفته167,200,000ریال
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8cbody-building630-2230everyday16-jalaseh
مربیان عمومیفیتنس (Fitness)6:30-22:30تمام روز های هفته208,000,000ریال
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8cbody-building630-2230everyday20-jalaseh
سارا اسدیان, نازنین طاهرخانیال پی جی (LPG)باهماهنگیتمام روز های هفته458,000,000ریال
%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86 %d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8clpgba-hamahangieveryday4-jalaseh
سارا اسدیان, نازنین طاهرخانیال پی جی (LPG)باهماهنگیتمام روز های هفته810,000,000ریال
%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86 %d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8clpgba-hamahangieverydayhasht-jalaseh
سارا اسدیان, نازنین طاهرخانیال پی جی (LPG)باهماهنگیتمام روز های هفته1012,000,000ریال
%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86 %d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8clpgba-hamahangieveryday10
سارا اسدیان, نازنین طاهرخانیال پی جی (LPG)باهماهنگیتمام روز های هفته1213,800,000ریال
%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%86 %d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8clpgba-hamahangieveryday12-jalaseh