جدول زمان بندی

جدول زمان بندی کلاس های ورزشی ناوا

 ناوا مکانی برای یک اتفاق خوب

نام مربیورزشساعت تشکیلروزهای تشکیلتعداد جلساتقیمتخریدhf:tax:trainerhf:tax:sporthf:att:pa_saat-tashkilhf:att:pa_rooz-tashkilhf:att:pa_tedad-jalasathf:att:pa_package
صبا رجبیباله (Ballet)13:00یکشنبه و پنجشنبه83,000,000
%d8%b5%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%ac%d8%a8%db%8cballetsaat-13%db%8c%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d9%88-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87hasht-jalaseh
ایلناز پدرامبادی پامپ (Body Pump)11:00زوج84,200,000
%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85body-pumpsaat-11evenhasht-jalaseh
ایلناز پدرامبادی پامپ (Body Pump)11:00زوج124,800,000
%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85body-pumpsaat-11even12-jalaseh
زهره عبدلیکراس فیت (Cross Fit)12:00زوج84,200,000
%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d9%84%db%8ccross-fitsaat-12evenhasht-jalaseh
زهره عبدلیکراس فیت (Cross Fit)12:00زوج124,800,000
%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d9%84%db%8ccross-fitsaat-12even12-jalaseh
مونا علیخانیفانکشنال (Functional)16:00زوج83,600,000
%d9%85%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8cfunctionalsaat-16evenhasht-jalaseh
مونا علیخانیفانکشنال (Functional)16:00زوج124,200,000
%d9%85%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8cfunctionalsaat-16even12-jalaseh
فهیمه کشاورزکیک بوکسینگ (Kickboxing)15:00زوج86,800,000
%d9%81%d9%87%db%8c%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2kickboxingsaat-15evenhasht-jalaseh
فهیمه کشاورزکیک بوکسینگ (Kickboxing)15:00زوج128,000,000
%d9%81%d9%87%db%8c%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2kickboxingsaat-15even12-jalaseh
ندا سلطانیپیلاتس (Pilates)17:00یک شنبه و سه شنبه83,000,000
%d9%86%d8%af%d8%a7-%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86%db%8cpilatessaat-17yek-v-seshanbehhasht-jalaseh
مرضیه جهانگیریاسپینینگ (Spinning)19:00زوج83,600,000
%d9%85%d8%b1%d8%b6%db%8c%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b1%db%8cspinningsaat-19evenhasht-jalaseh
مرضیه جهانگیریاسپینینگ (Spinning)19:00زوج124,200,000
%d9%85%d8%b1%d8%b6%db%8c%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b1%db%8cspinningsaat-19even12-jalaseh
مرضیه جهانگیریاسپینینگ (Spinning)11:00فرد83,600,000
%d9%85%d8%b1%d8%b6%db%8c%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b1%db%8cspinningsaat-11oddhasht-jalaseh
مرضیه جهانگیریاسپینینگ (Spinning)11:00فرد124,200,000
%d9%85%d8%b1%d8%b6%db%8c%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b1%db%8cspinningsaat-11odd12-jalaseh
زهره عبدلیاف تی-تی آر ایکس (FT-TRX)18:00زوج84,800,000
%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d9%84%db%8ctrx-functionalsaat-18evenhasht-jalaseh
زهره عبدلیاف تی-تی آر ایکس (FT-TRX)18:00زوج125,500,000
%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d9%84%db%8ctrx-functionalsaat-18even12-jalaseh
شیرین جعفریتی آر ایکس (TRX)14:00یک شنبه و سه شنبه84,200,000
%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1%db%8ctrxsaat-14yek-v-seshanbehhasht-jalaseh
مونا علیخانییوگا (Yoga)17:00زوج123,600,000
%d9%85%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8cyogasaat-17even12-jalaseh
مونا علیخانییوگا (Yoga)17:00زوج83,000,000
%d9%85%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8cyogasaat-17evenhasht-jalaseh
مونا علیخانییوگا (Yoga)13:00زوج83,000,000
%d9%85%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8cyogasaat-13evenhasht-jalaseh
مونا علیخانییوگا (Yoga)13:00زوج123,600,000
%d9%85%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8cyogasaat-13even12-jalaseh
پریسا لطفییوگا (Yoga)18:00یک شنبه و سه شنبه83,000,000
%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%a7-%d9%84%d8%b7%d9%81%db%8cyogasaat-18yek-v-seshanbehhasht-jalaseh
نازنین طاهرخانیکویتیسن (Cavitation)باهماهنگیتمام روز های هفته47,000,000
%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8ccavitationba-hamahangieveryday4-jalaseh
باهماهنگیتمام روز های هفته10, 12, 4, 8 ba-hamahangieveryday10 12-jalaseh 4-jalaseh hasht-jalaseh
بهناز مسلم،بهار امینیایکس بادی (X-Body)باهماهنگیتمام روز های هفته45,800,000
%d8%a8%d9%87%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%8c%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%db%8cx-bodyba-hamahangieveryday4-jalaseh
بهناز مسلم،بهار امینیایکس بادی (X-Body)باهماهنگیتمام روز های هفته810,500,000
%d8%a8%d9%87%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%8c%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%db%8cx-bodyba-hamahangieverydayhasht-jalaseh
بهناز مسلم،بهار امینیایکس بادی (X-Body)باهماهنگیتمام روز های هفته1214,500,000
%d8%a8%d9%87%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%8c%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86%db%8cx-bodyba-hamahangieveryday12-jalaseh
مونا علیخانییوگا فیت (Yoga Fit)باهماهنگیزوج88,000,000
%d9%85%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8cyoga-fitba-hamahangievenhasht-jalaseh
مونا علیخانییوگا فیت (Yoga Fit)باهماهنگیزوج1210,000,000
%d9%85%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%ae%d8%a7%d9%86%db%8cyoga-fitba-hamahangieven12-jalaseh
مربیان خصوصیفیتنس (Fitness)6:30-22:30تمام روز های هفته46,000,000
%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8cbody-building630-2230everyday4-jalaseh
مربیان خصوصیفیتنس (Fitness)6:30-22:30تمام روز های هفته810,000,000
%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8cbody-building630-2230everydayhasht-jalaseh
مربیان خصوصیفیتنس (Fitness)6:30-22:30تمام روز های هفته1213,500,000
%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8cbody-building630-2230everyday12-jalaseh
مربیان خصوصیفیتنس (Fitness)6:30-22:30تمام روز های هفته1617,000,000
%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8cbody-building630-2230everyday16-jalaseh
طناز میرعظیمی، نسیم میسمیشنای مادر و کودک (Swim)باهماهنگیتمام روز های هفته1015,000,000 12,000,000
%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%b8%db%8c%d9%85%db%8c%d8%8c-%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%85-%d9%85%db%8c%d8%b3%d9%85%db%8cswimba-hamahangieveryday10motherchild
طناز میرعظیمی، نسیم میسمیشنای مادر و کودک (Swim)باهماهنگیتمام روز های هفته1018,000,000 15,000,000
%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%b8%db%8c%d9%85%db%8c%d8%8c-%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%85-%d9%85%db%8c%d8%b3%d9%85%db%8cswimba-hamahangieveryday10introductory
طناز میرعظیمی، نسیم میسمیشنای مادر و کودک (Swim)باهماهنگیتمام روز های هفته1016,000,000 13,000,000
%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%b2-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%b8%db%8c%d9%85%db%8c%d8%8c-%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%85-%d9%85%db%8c%d8%b3%d9%85%db%8cswimba-hamahangieveryday10advanced
مربیان عمومیفیتنس (Fitness)6:30-22:30تمام روز های هفته84,200,000
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8cbody-building630-2230everydayhasht-jalaseh
مربیان عمومیفیتنس (Fitness)6:30-22:30تمام روز های هفته124,800,000
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8cbody-building630-2230everyday12-jalaseh
مربیان عمومیفیتنس (Fitness)6:30-22:30تمام روز های هفته165,400,000
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8cbody-building630-2230everyday16-jalaseh
مربیان عمومیفیتنس (Fitness)6:30-22:30تمام روز های هفته206,000,000
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8cbody-building630-2230everyday20-jalaseh